Slideshow shadow

Dobrodošli

Časopis “Tehnička dijagnostika” (ISSN 1451 – 1975) jeste multidisciplinarni naučni časopis koji Visoka tehnička škola strukovnih studija Beograd, štampa i izdaje u saradnji sa Društvom za tehničku dijagnostiku Srbije iz Beograda (TEHDIS), koje je ujedno i osnivač časopisa. U našem časopisu se objavljuju naučni i stručni radovi, kao i tehničke informacije o savremenim sistemima u mašinstvu.

Kategorizaciju časopisa utvrđuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, saglasno odluci br. 413-00-400/2002 i kao takav časopis je proglašen za publikaciju od posebnog interesa za nauku. Kategorizacija časopisa vrši se prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, koji je propisao Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj (Službeni glasnik RS, broj 38/2008).

Naš časopis objavljuje stručne, naučne i pregledne radove iz svih informatičko-matematičkih, društveno-humanističkih i tehničko-tehnoloških nauka, kao i priloge iz onih naučnih disciplina koje na istraživački, analitički i imperativan način osvetljavaju problematiku savremene nauke. Ipak, poseban akcenat u časopisu je stavljen na oblast „mašinstvo“ kako bi se nastavila postojeća tradicija i ispratila osnovna delatnost škole.

Ovakvim pristupom pruža se mogućnost ostvarivanja primarnog cilja, raznovrsnost u pristupu i sagledavanju naučnog, stručnog stvaralaštva, a čiji je cilj unapređenje nastave na Visokotehničkoj školi. Časopis je namenjen kako nastavnicima, saradnicima i studentima škole, tako i širokom stručnom auditorijumu zainteresovanom za praćenje ove problematike. Uređivanjem časopisa bavi se Uređivački odbor sastavljen od priznatih naučnih radnika. Svi objavljeni naučni i stručni radovi podležu obaveznoj recenziji, a pozitivno recenzirani radovi se objavljuju.

U 2013. godini objavljeno je ukupno četiri broja našeg časopisa, od koji su prva dva broja objavljena na srpskom jeziku, dok su treći i četvrti broj objavljeni na engleskom. Sa ciljem postizanja bolje kategorizacije, redakcija časopisa je odlučila da od prvog broja u 2014. godini objavljuje radove na engleskom jeziku. Iz tog razloga naslov časopisa je preveden i sada nosi naziv Technical Diagnostics. 

Pozivamo sve zainteresovane autore/koautore, stručnjake i naučnike koji se bave dijagnostikom stanja tehničkih sistema i održavanjem tehnoloških sistema da radove napisane prema uputstvu (nalazi se na sajtu i u svakoj štampanoj verziji časopisa) dostave redakciji na adrese [email protected] ili [email protected].

Obaveza nam je da se svaki naredni broj fokusira na interdisciplinarni dijalog i planira proširenje kruga aktera u cilju stvaranja što bolje pozicije na domaćoj a kasnije i međunarodnoj naučnoj sceni.

Redakcija časopisa

Оставите одговор